Omet navegació

Onada de calor

ACTIVADA L’ALERTA PER L’ONADA DE CALOR QUE AFECTA CATALUNYA

Aquest és un dels molts titulars referits a una onada de calor que es
va patir l’agost de 2018. Però l’any anterior també es van enregistrar
temperatures rècord a Catalunya.
La tendència és que faci més calor, de mitjana, no només a l’estiu
sinó durant tot l’any.

PREGUNTA 1:

Qüestió

1.El text següent conté una afirmació errònia:
“L’onada de calor d’aquest mes d’agost afecta tot el país, tot i que la zona litoral assoleix
unes temperatures més baixes que les comarques de ponent per l’efecte regulador del mar.
Entre les causes d’aquestes altes temperatures hi ha el forat de la capa d’ozó i l’augment
de l’efecte d'hivernacle que està provocat per gasos com el CO2. L’ús de combustibles
fòssils incrementa la quantitat de CO2 a l’atmosfera.”
Indica quina de les afirmacions següents, que es troben en el text, és errònia.
(Només hi ha una resposta errònia.)

Respostes

a. La zona litoral assoleix unes temperatures més baixes que les comarques de ponent per
l’efecte regulador del mar.

b. Entre les causes d’aquestes altes temperatures hi ha el forat de la capa d’ozó.

c. L’augment de l’efecte d'hivernacle que està provocat per gasos com el CO2.

d. L’ús de combustibles fòssils incrementa la quantitat de CO2 a l’atmosfera.

Realimentació

PREGUNTA 2

Qüestió

2.Entre les recomanacions que es fan per prevenir danys derivats d’una onada de calor hi ha
la de beure aigua o líquids amb freqüència, encara que no es tingui set. Això és important
perquè…
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. evita la suor i la transpiració.

b. és una bona prevenció contra la deshidratació.

c. afavoreix la regulació de la temperatura corporal.

d. contraresta l’efecte perjudicial de la radiació solar a la pell.

Realimentació

PREGUNTA 3

Qüestió

3.Quins d’aquests fenòmens naturals són conseqüències de l’augment global de temperatures
al nostre planeta?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Més freqüència i intensitat dels terratrèmols

b. L’augment del forat de la capa d’ozó a l’estratosfera.

c. La floració dels arbres fruiters abans de la primavera.

d. L’augment de plagues d’insectes subtropicals a Catalunya.

Realimentació

PREGUNTA 4

PREGUNTA 5

Qüestió

5 De mitjana, la temperatura diària dins l’hivernacle era 4 ºC més alta que a l’aire lliure.
A partir dels resultats de l’experiment, quina conclusió pots treure de la influència de la
temperatura sobre el creixement de les tomaqueres?
(Nomes hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. L’hivernacle no fa canviar la temperatura de l’aire de l’interior.

b. A més temperatura, el creixement de les tomaqueres és més lent.

c. L’augment de temperatura ha afavorit el creixement de les tomaqueres.

d. La temperatura no pot haver influït gens en el creixement de les tomaqueres

Realimentació