Omet navegació

Fidget spinner

PREGUNTA 3

Qüestió

8 Fixa’t bé en el gràfic de la pregunta anterior. Els 8 punts del gràfic no coincideixen
exactament amb la línia recta que han dibuixat.
Els alumnes que han fet aquest gràfic ens expliquen que això és perquè…
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. les mesures reals sempre van associades a l’error experimental.

b. possiblement no s’hi han fixat prou a l’hora de dibuixar els punts.

c. l’spinner era molt barat. Amb un de més bo no hauria passat.

d. hi ha errors en el disseny de l’spinner.

Realimentació

PREGUNTA 4

PREGUNTA 5

Qüestió

En un altre experiment es vol comparar el temps que tarden a aturar-se diferents models
de spinner. Quina de les variables següents s’ha de controlar en aquest experiment? Cal
que…

Respostes

a. els empenyi la mateixa persona.

b. comencin tots a velocitats baixes.

c. comencin tots a la mateixa velocitat.

d. els spinners tinguin el mateix nombre de braços.

Realimentació

PREGUNTA 6

Qüestió

Respostes

a. Les boles roden en el mateix sentit, però el moviment no depèn del sentit en què gira l’spinner.

b. Les boles roden sempre en el mateix sentit en què gira l’spinner.

c. Les boles roden sempre en sentit contrari en què gira l’spinner.

d. No totes les boles roden en el mateix sentit.

Realimentació

PREGUNTA 7

Qüestió

En el transcurs dels seus experiments, un grup d’alumnes observa que com més soroll fa
un spinner en girar, abans perd velocitat. Afegeixen unes gotes d’oli al coixinet de l’spinner
i observen que fa molt menys soroll. Després formulen aquesta hipòtesi:
“Potser com més soroll fa un spinner en girar,
més ràpidament perd velocitat”.
Si acceptem la hipòtesi anterior, quina de les afirmacions següents és certa?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Com menys soroll fa un spinner, abans es para.

b. La presència d’oli en el coixinet no afecta la velocitat de gir.

c. La presència d’oli en el coixinet afavoreix que perdi velocitat més lentament.

d. La presència d’oli en el coixinet provoca que perdi velocitat més ràpidament.

Realimentació